Η Δομή Επιλογής διακρίνεται σε Απλή, Σύνθετη, Πολλαπλή και Εμφωλευμένη.

Μπορείτε να δείτε μερικά παραδείγματα μαζί με τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΑΕΠΠ